Klachtenregeling

Een klacht helpt ons om de kwaliteit van ons onderwijs en onze organisatie te verbeteren.

Wij kennen twee routes voor klachten:


1.  Klachten bij de vertrouwenspersoon

Bij klachten betreffende seksuele intimidatie, pesten, discriminatie of geweld  kunnen ouders en leerlingen terecht bij de vertrouwenspersoon.

 

2.  Klachten bij de schoolleiding

Bij klachten betreffende de school waarvoor na overleg met de docent, mentor of afdelingsmanager geen oplossing is gevonden, kunnen ouders en leerlingen terecht bij de rector.

 

N.B. Van anonieme klachten neemt de schoolleiding wel nota, maar deze worden verder niet in behandeling genomen.

 

Als de klager naar zijn mening onvoldoende gehoor krijgt kan  hij zich richten tot de voorzitter van het College van Bestuur. De klacht wordt schriftelijk ingediend via de secretaris van het College van Bestuur p/a Bestuursbureau Spinoza, Postbus 35, 2270 AS Voorburg.

 

In laatste instantie kan de klager zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie (VBS-LKC) Postbus 95572, 2509 CN in Den Haag.

 

Ook kan de klager zich in dergelijke gevallen wenden tot de inspectie van het onderwijs. Dit kan op onderstaande manieren:

e-mail         info@owinsp.nl

website www.onderwijsinspectie.nl

telefoon 0800-8051

 

Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111

De volledige klachtenregeling kunt u hier bekijken.

  ontwerp en realisatie SchoolMaster BV