Visie en missie

Het Veurs Lyceum is een interconfessionele school voor voortgezet onderwijs en biedt de opleidingen mavo, havo, atheneum en gymnasium in Leidschendam.
 
MISSIE
Het Veurs Lyceum biedt de vertrouwde, veilige basis van waaruit je kan groeien; we zijn een betrokken school voor blijvende ontwikkeling. We zijn ervan overtuigd dat we gezamenlijk verder komen. 
 
We vinden het belangrijk dat wij ons blijven ontplooien. Daarom bieden we keuzevrijheid in het leerproces en begeleiden we de leerlingen met aandacht bij het opdoen van kennis en de ontwikkeling van vaardigheden. We hechten er veel waarde aan dat ook medewerkers blijven leren.
 
Het Veurs Lyceum biedt uitdagend onderwijs dat in verbinding staat met de wereld om ons heen. Zo leiden wij maatschappelijk betrokken leerlingen op die in staat zijn om nu en in de toekomst hun bijdrage te leveren aan een continu veranderende wereld.
 
VISIE 
 
Effectief leerklimaat
Het Veurs Lyceum biedt een inspirerend en samenhangend onderwijsprogramma, met duidelijke, uitdagende leerdoelen. 
 
Op het Veurs Lyceum zetten we in op de ontwikkeling van vaardigheden en het vergaren van kennis. De docent handelt als professional en begeleidt, waardoor de leerlingen worden gestimuleerd zelf actief hun kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. 
 
De curricula zijn doelgericht en stijgen boven de methode uit. We bieden verschillen in uitdaging voor verschillende leerlingen, zodat iedereen de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Zo komen we individueel en op groepsniveau tot het beste onderwijs. 
 
Persoonlijke ontwikkeling
Wij begeleiden leerlingen in hun groei naar zelfstandigheid. Op onze school voelen we ons “rustig en fijn.”  Iedereen heeft zijn eigen plek en rol, voelt zich gezien en gesteund. Er is vertrouwen. Leerlingen weten dat er in ze geloofd wordt. We hebben hoge verwachtingen van elkaar.
 
Het Veurs Lyceum faciliteert en stimuleert keuzevrijheid in het programma. De coachende mentor helpt de leerling hier zijn weg in te vinden. We geloven in eigenaarschap van de leerling voor het leerproces. Hiermee groeit het inzicht in en de verantwoordelijkheid voor het leren van de leerling. 
 
Inzet doet ertoe; de aandacht verschuift van het niet kunnen naar het nog niet kunnen. Op onze school leer je hoe te leren. We maken ook gebruik van vaardighedenonderwijs.
 
Op het Veurs Lyceum leren leerlingen wie zij zijn en wat zij willen. Zo leren zij zowel nu als in de toekomst weloverwogen keuzes te maken.
 
In contact met de ander
We zijn betrokken bij de school en bij elkaar. Op het Veurs Lyceum hebben wij een open en nieuwsgierige houding. Leerlingen, medewerkers en ouders werken samen aan ontwikkeling. Leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor het leerproces en ouders zijn daarbij actief betrokken. Zo scheppen we een effectieve leeromgeving. 
 
Er is een grote sociale cohesie binnen de school. Medewerkers en leerlingen vragen en ontvangen feedback van elkaar en komen daarmee tot steeds verdere ontwikkeling van zichzelf en van het onderwijs.
 
De wereld om ons heen
We verbinden ons met de wereld om ons heen. Dit realiseren we zowel binnen de lessen, als daarbuiten. Vakken worden zo contextrijk mogelijk en in onderlinge samenhang aangeboden. Zo bereiden wij onze leerlingen voor op hun bijdrage in de maatschappij, opdat zij hun plek vinden in een veranderende wereld. 
 
VISIE SAMENGEVAT
 
Het Veurs Lyceum staat voor goed en activerend onderwijs waarin iedereen zich gezien en uitgedaagd voelt en waarin gezamenlijk aan continue ontwikkeling gewerkt wordt.
 
Onze missie en visie klinken door in deze 5 ambities. 
1. We bieden onze leerlingen uitdagend en doelgericht onderwijs. 
2. Alle leerlingen op het Veurs Lyceum voelen zich uitgedaagd. Ze worden in en buiten de lessen gemotiveerd om te leren en om zich te ontwikkelen.
3. Het Veurs Lyceum is in de wijde omgeving de toonaangevende school voor leerlingen die bèta-getalenteerd en/of -geïnteresseerd zijn om via die weg hun vaardigheden te ontwikkelen.
4. Leerlingen op het Veurs Lyceum voelen zich gezien en gehoord.
5. We werken samen aan doorgaande ontwikkeling van onze leerlingen, onszelf, van ons eigen handelen en van de school. 


 
 

 

 ontwerp en realisatie SchoolMaster BV