Protocol Cameratoezicht

 

Vastgesteld met instemming medezeggenschapsraad (oktober 2014)

Ter bevordering van de veiligheid heeft het Veurs Lyceum camera’s geplaatst. Het gebruik van camera’s wordt door de school noodzakelijk gevonden om belangen en eigendommen van leerlingen en medewerkers te behartigen en waar nodig te beschermen. Uit artikel 8 sub f van de wet bescherming persoonsgegevens kan worden afgeleid dat het plaatsen van camera’s in het kader van het veiligheidsbelang van de school is toegestaan. In dit protocol zijn de afspraken vastgelegd met betrekking tot gebruik van de camera’s, het bekijken van de beelden en de opslag van beeldmateriaal.
 
Informatie
Bij alle ingangen van het schoolgebouw en bij de entree van het terrein is kenbaar gemaakt dat er op het Veurs Lyceum gebruikt gemaakt wordt van cameratoezicht.
 
Zichtbaarheid camera’s
- De camera’s zijn zichtbaar opgehangen, er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.
- In bijzondere gevallen, bij vermoeden van onrechtmatig handelen van leerlingen of personeel, kan tijdelijk een verborgen camera worden geplaatst.
- Inzet van verborgen camera’s wordt vooraf gecommuniceerd met de voorzitter van de medezeggenschapsraad.
 
Bewaartermijn beelden
- De camerabeelden worden 5 werkdagen bewaard. Indien er in de periode geen incidenten hebben plaats gevonden of zijn gemeld bij de schoolleiding van het Veurs Lyceum, worden ze verwijderd.
- Beelden van een incident worden tot uiterlijk het moment waarop dit incident is afgehandeld bewaard, maar niet langer dan 4 weken (wettelijke termijn).
- Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van onderzoek waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. De wettelijke termijn van vier weken is dan niet van toepassing.
 
Bekijken van beelden
- Toestemming voor het bekijken van de opgeslagen camerabeelden kan alleen gegeven worden door een lid van de schoolleiding.
- De opgeslagen camerabeelden kunnen uitsluitend in opdracht van de schoolleiding bekeken worden door medewerkers van de school.
-Actuele camerabeelden mogen alleen met toestemming van de schoolleiding in de loge bekeken worden door medewerkers van de school.
- Ter beoordeling aan de schoolleiding en in aanwezigheid van de schoolleiding kunnen beelden bekeken worden door belanghebbenden.

Belanghebbenden
Belanghebbenden zijn slachtoffers in de zin van een vorm van agressie of geweld:
- fysiek geweld: o.a. schoppen, slaan, verwonden, vastgrijpen
- psychisch geweld: o.a. lastig vallen, bedreigen, achtervolgen
- seksueel geweld: o.a. ongewenste intimiteiten
- vernieling en of diefstal van eigendommen
 
Informatie aan ouders
- Ouders van een leerling die na het bekijken van de camerabeelden als “dader” geïdentificeerd wordt, worden hiervan door de schoolleiding op de hoogte gesteld. Zij hebben het recht de beelden binnen de bewaartermijn uit dit protocol te bekijken.
- Camerabeelden die een incident registeren dat aangifte bij de politie noodzakelijk maakt, kunnen desgevraagd door de politie bekeken worden. Betrokken leerlingen en ouders worden hierover geïnformeerd.
 
Overige bepaling
- In situaties waarin dit protocol niet voorziet beslist de schoolleiding.
Als om een dringende reden van het protocol moet worden afgeweken, wordt de voorzitter van de medezeggenschapsraad hiervan op de hoogte gesteld.
 
 


ontwerp en realisatie SchoolMaster BV