Medezeggenschap


Over de MR

De medezeggenschapsraad (MR) Veurs Lyceum is het overlegorgaan, waarin personeel, ouders en leerlingen met elkaar kunnen overleggen over het beleid van de school. 
 
Lees hier een artikel over het werk van de MR uit het blad InfoMR. 

 
 
Samenstelling 

De volgende leden hebben zitting in de MR van het Veurs Lyceum: 
 

Floris Scheper

  

(docent geschiedenis)

  

voorzitter

Wilma van Rest

 

(docent wiskunde)

 

secretaris en lid GMR

Ashwien Ramlal 

 

(docent biologie) 

 

 

Jolanda Bakker

 

(onderwijsassistente) 

 

 

Maartje van Groningen 

 

(ouder)

 

Randy Bohlmeijer   (ouder)    

(vacature)

 

(leerling)

 

 

(vacature)

 

(leerling)

 

 


 
Wat doet de MR?
 
De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen van de MR zijn openbaar. De notulen zijn op deze website te lezen na aanmelden op het Veurs Account. De notulen zijn steeds van de voorlaatste vergadering. Daar vindt u ook de agenda van de volgende vergadering, steeds ongeveer een week van te voren. 
 
Tijdens MR  vergaderingen worden in principe drie overlegdoelen nagestreefd: het verkrijgen van informatie, het oplossen van problemen en het nemen van besluiten. De voorzitter stelt in overleg met de secretaris de agenda vast. Er vindt vooroverleg plaats met de schoolleiding. Tijdens een gedeelte van de vergadering zijn vertegenwoordigers van de schoolleiding aanwezig. Zij lichten diverse agendapunten toe, doen mededelingen en beantwoorden vragen van de MR.
 
 
Bevoegdheden
De MR heeft instemmingsbevoegdheid op een aantal aangelegenheden. Dat betekent dat de schoolleiding pas beleid kan doorvoeren als de MR het ermee eens is. Soms geldt de instemmingsbevoegdheid uitsluitend voor een van de afzonderlijke geledingen van de MR (personeel, ouders of leerlingen). De instemmingsbevoegdheid betreft bijvoorbeeld de volgende onderwerpen: 
• onderwijskundige doelstellingen 
• schoolplan 
• schoolgids 
• arbeidsomstandigheden 
• schoolreglement
 
De MR heeft adviesbevoegdheid op een aantal onderwerpen: . 
• grondslag van de school
• lesrooster
• financieel beleid
• fusie
• onderwijskundige projecten
• schoolorganisatie
• beleid t.a.v. ontslag en aanstelling van personeel (inclusief schoolleiding)
• managementstatuut
• toelating en verwijdering van leerlingen
• vakantieregelingen
• verbouwingen en onderhoud
 
 
GMR
Omdat onze school onderdeel is van de Spinoza Scholengroep, bestaat er ook een MR voor alle Spinozascholen samen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR spreekt namens alle aangesloten scholen over zaken van gemeenschappelijk belang. Soms draagt de MR bevoegdheden over aan de GMR. De GMR bestaat uit leden die uit elke afzonderlijke MR worden gekozen. 
 
Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Mail gerust naar: mr@veurslyceum.nlontwerp en realisatie SchoolMaster BV