MAVO
De mavo (vmbo theoretische leerweg, kort gezegd vmbo-tl) kent op het Veurs Lyceum een driejarige onderbouw en een examenklas. De mavo richt zich op een vervolgopleiding aan het mbo. De leerlingen komen in de regel via een mavo/havo-brugklas in 2 mavo, waar zij – op het vak Frans na - dezelfde vakken volgen als de leerlingen op de havo en het vwo. Wij willen goed onderwijs bieden, dat erop gericht is elke leerling een optimale ontwikkeling door te laten maken. Ons doel is ervoor te zorgen dat alle leerlingen een mavo-diploma halen, waarbij er een goede aansluiting met het vervolgonderwijs is. Zo zijn zij goed voorbereid op zelfstandig functioneren in een steeds veranderende maatschappij.
 
Op de mavo van het Veurs Lyceum word je begeleid door een hecht team van mentoren. Ze helpen je om het beste uit je schooltijd te halen en maken samen met jou en je klas een plan van aanpak voor je studie. Om dit te kunnen bereiken werken we op het Veurs Lyceum met het FLEX-rooster. Onze lessen zijn georganiseerd in een flexibel rooster, waarin de leerlingen de ruimte hebben om keuzes te maken. Naast de vaklessen in een verlengde lestijd (80 minuten per les), bieden wij onze leerlingen een keuze tussen huiswerkuren, vakgerichte ondersteuning, studievaardigheden, of andere begeleidingsvormen. Ons onderwijs vindt in de onderbouw plaats met ondersteuning van een laptop als leermiddel. In de lessen wordt gewerkt met afwisselende werkvormen en studievaardigheden. In de FLEX- en huiswerklessen krijg je hulp bij het steeds meer zelfstandig werken, zodat je ontdekt waar je goed in bent en wat bij je past.

Wij werken met een uitgestelde sectorkeuze, in de derde klas volgen onze leerlingen nog steeds alle vakken. Dit zorgt voor een stevige basis in 4 mavo. De enige keuze die voor klas 3 gemaakt wordt is tussen de vakken Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2) en de Beeldende (Kunst-)Vakken.
 
Na een intensief beroepskeuzeproject (stage, praktische sectororiëntatie) kies je met de hulp van je mentor en de decaan in de derde klas je vakkenpakket (minimaal zes vakken) binnen een bij jou passende sector.

Het onderwijs in de vierde klas mavo bestaat voor elke sector uit:

een gemeenschappelijk deel, dat voor alle sectoren gelijk is. Het gemeenschappelijk deel van de theoretische leerweg omvat:
- Nederlandse taal;
- Engelse taal;
- maatschappijleer;
- lichamelijke opvoeding;
- CKV (Cultureel Kunstzinnige Vorming)

een sectordeel, dat kenmerkend is voor die sector; Het sectordeel van de theoretische leerweg omvat wat betreft:
- de sector techniek: wiskunde en natuur- en scheikunde I;
- de sector zorg en welzijn: biologie en een keuze uit wiskunde, geschiedenis en staatsinrichting, of aardrijkskunde;
- de sector economie: economie en een keuze uit wiskunde of Duitse taal;
- de sector landbouw: wiskunde en, ter keuze van de leerling, biologie of NASK I (natuurkunde).

een vrij deel, dat bestaat uit door de leerling te kiezen vakken.
- Het vrije deel van de theoretische leerweg omvat door de leerling te kiezen vakken als hiervoor genoemd of NASK II (scheikunde).
- Keuze tussen LO2 (lichamelijke opvoeding) of Kunst (Beeldende Vormgeving).

Het hoogtepunt voor veel mavoleerlingen is de Italiëreis in 3 mavo. Een kampeerweek waarbij het verleggen van (sport-)grenzen, het culturele programma (o.a. het bezoek aan Venetië) en groepsvorming op het programma staan.

In 4 mavo staat het hele jaar in het teken van van de voorbereiding op het examen, maar er wordt ook een sectorwerkstuk gemaakt. Daarnaast zijn de leerlingen, onder leiding van hun mentoren en de decaan, bezig met het kiezen van hun vervolgstudie. De meeste leerlingen gaan door naar het mbo op niveau 4. Enkele leerlingen kiezen in de 4e klas een 7e vak, waarmee zij de overstap kunnen maken naar de havo-afdeling. Wel moet vanzelfsprekend voldaan worden aan de doorstroomcriteria.

Op het Veurs Lyceum krijgen de mavo-, havo- en vwo-leerlingen les van dezelfde docenten. De afdelingen mavo, havo en vwo zijn ongeveer even groot. Het Veurs Lyceum is een kleine school, waarbinnen de leerlingen en docenten een hechte gemeenschap vormen.
 ontwerp en realisatie SchoolMaster BV