HAVO
De havo duurt in totaal vijf jaar en richt zich op een vervolgopleiding aan het HBO ( Hoger beroepsonderwijs). 
 
Klas 1 en 2
Vanuit de brugklassen mavo/havo en havo/vwo stromen leerlingen door naar de tweede klas havo. In de onderbouw bereiden we de leerlingen vanaf de derde klas voor op de eisen die de Tweede Fasebovenbouw stelt aan leer- en studievaardigheden. Dit zijn vaardigheden als zelfstandig werken en het inzicht houden in het eigen leerproces. Deze vaardigheden bouwen voort op het VeursModel, dat in de onderbouw als pedagogisch-didactisch model wordt gebruikt. Dit model richt zich met name op de zelfstandigheid van de leerling. 
 
Klas 3
In het derde jaar maken leerlingen een keuze uit één van de vier profielen Cultuur & Maatschappij (C&M), Economie & Maatschappij (E&M), Natuur & Gezondheid (N&G) of Natuur & Techniek (N&T). De ervaringen in de talentstromen in de onderbouw kunnen de leerlingen ondersteunen bij de keuze voor de profielen.  In het derde jaar werken de leerlingen onder begeleiding van de mentor met de digitale methode Qompas. Deze methode bereidt de leerlingen voor op de profielkeuze en loopt door in de bovenbouw ter voorbereiding op de studiekeuze van de leerling. Ouders kunnen hun kind volgen door samen met hen het digitale profiel- en studiekeuzeportfolio te bekijken. Naast de vakken die binnen het profiel verplicht zijn, volgen de leerlingen een aantal gemeenschappelijke vakken zoals Nederlands, Engels, maatschappijleer, LO en CKV. Ook volgen zij een volwaardig examenvak in de vrije ruimte. De decaan van de havo-afdeling begeleidt samen met de mentor van de klas de leerling bij de keuze.

 
Klas 4
In 4-havo stromen naast eigen leerlingen uit 3-havo ook leerlingen in die op het Veurs Lyceum of op een andere school hun mavodiploma hebben behaald.  Om de onderlinge band te versterken gaan de leerlingen vroeg in het schooljaar vijf dagen op reis naar Londen. Tijdens deze reis moeten de leerlingen een aantal opdrachten maken, die ook becijferd worden en deels al meetellen voor het examendossier. Naast het brugklaskamp is dit de enige reis die in de havo aangeboden wordt.
 

  
In 4-havo beginnen leerlingen in beperkte mate met het opbouwen van het examendossier. Voor enkele vakken, zoals maatschappijleer en enkele exacte vakken moeten leerlingen al schoolexamens afleggen. Voor het verplichte vak CKV moeten de leerlingen een aantal praktische opdrachten uitvoeren en staat er een aantal museumbezoeken op het programma. Zelfstandigheid en verantwoording voor het eigen studieproces worden verder gestimuleerd door het gebruik van vakbegeleidingsuren (vb-uur). De leerlingen in 4-havo moeten iedere week zelf een keuze maken uit een vak waarvoor zij in dit vb-uur begeleid willen worden.

Klas 5
In 5-havo wordt de rest van het examendossier opgebouwd. De leerlingen moeten in 5-havo minimaal 3 vb-uren volgen. Elk jaar besluiten enkele leerlingen na het eindexamen dat ze nog wat langer op het Veurs Lyceum willen blijven: zij stappen over naar 5-atheneum (vwo). De meeste havoleerlingen gaan na het behalen van hun diploma echter verder in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Het Veurs Lyceum onderhoudt nauwe banden met de Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland. Op deze vervolgopleidingen kunnen leerlingen in het eindexamenjaar een aantal dagen proefstuderen.
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV